Счетоводно-икономическата природа на материалите

В счетоводния свят материалите са вид текущи активи, като са част от материалните запаси, които пък от своя страна са:

Материалите са вид производствени запаси, които в качеството им на материален ресурс са елемент на трудовия процес. Те имат роля в произвеждането на новия продукт на труда, на готовото производство. Материалите се употребяват изцяло по време на трудовия процес и предават в себестойността цялата си стойност. Те образуват вещественото съдържание, субстанцията на готовия продукт.

Конкуренцията също играе важна роля в счетоводното отчитане на материалите в дадено предприятие. От финансова гледна точка конкурентна е тази стока, която при дадено равнище на цена, условия на плащане, качество, време, начин и място на доставка, равнище и организация на разходите за мотивиране на стокооборота, гаранции и организация на сервизните услуги, може да бъде осъществена за определен срок от време заедно с други или на място на други сходни стоки.

За да бъде конкурентоспособно, „предприятието трябва да намери трайно равновесие между своите икономически цели и тези на обществото”. Стоките и услугите трябва да се произвеждат с минимум разходи (принцип на икономическата ефективност) и ако това не се получава, предприятието е не конкурентно-способно, а съответно и нерентабилно.

В счетоводството се създават отделни номенклатури, които могат да бъдат: